Revidering av byggnadsordningen

Program för deltagande och bedömning finns till påseende 18.3-17.4.2024 i Korsholms ämbetshus (MBL § 63)