Upphandling av snöplognings- och halksandningstjänster

Korsholms kommun, samhällsbyggnad, begär in anbud på snöplognings- och halksandningstjänster för tiden 1.10.2024 – 30.4.2029. Separata upphandlingar görs för trafikleder och fastigheter. Intresserade entreprenörer kan bekanta sig med beskrivning av upphandlingarna, anbudsförfrågan och riktgivande snöplognings- och halksandningsområden på adressen hankintailmoitukset.fi…

Upphandling av rivning av Solf kommungård

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär anbud på rivning av Solf kommungård. Frågor till anbudsförfrågan kan före 17.7.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 19.7.2024 på Korsholms kommuns hemsida under fliken Kommun / Offentliga Upphandlingar. Anbud ska skickas in…

Upphandling av skolskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde

Korsholms kommun begär anbud på elevskjutsar för del av Solf elevupptagningsområde. Upphandlingen har publicerats på Hilma https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/, under namnet, Upphandling av elevskjutsar för en del av Solf elevupptagningsområde. Hilma – Ilmoitus (hankintailmoitukset.fi)

Anbudsförfrågan för anläggande av vattenledning längs Hagnäs-Mälsorvägen

Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning invid Hagnäs-Mälsorvägen. Den nya vattenledningen skall ersätta befintlig undervattensledning i västra sidan av Vassorfjärden. Entreprenadområdet sträcker sig från Hagnäs-Mälsorvägen 365 till 509. Entreprenören förutsätts ha bekantat sig med byggnadsplatsen före offerten ges. Linjen är inte utstakad i terrängen.

Anbudsförfrågan för byggande av tryckavloppsledning i Kalvholm, skede 4

Utbyggnaden av kommunalt avloppsledningsnät i Kalvholm inleddes 2020 och har delats upp i 4 delprojekt under åren 2020 – 2023. I denna anbudsförfrågan ingår det fjärde delprojektet.Dokumenten finns på Hilma:https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/91048/notice/133396/overview Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 21.8.2023 kl 12:00…

Upphandling av byggnadsinventering för Björkö-Replot yttre skärgård

Anbud begärs för en byggnadsinventering, vilken ska ligga till grund för den pågående revideringen av Björkö-Replot stranddelgeneralplan. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.5.2023. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast måndagen den 29.5.2023…