Detaljplan,Vikby kvarter 13–14, del av Vikby företagscenter

(Tidigare namn: Ändring och utvidgning av detaljplan för Vikby I)
Skede: Ett förslag till plan var framlagt 4.4–3.5.2024 (MBF 27 §).

Ett planutkast var framlagt 10.8–8.9.2021 (MBF 30§ ).

PDB var framlagt 2–31.3.2021 (MBL 63§)