Undantagslov och prövningslov

Undantagslov/Avgörande av planeringsbehov

Undantag från bestämmelserna i MBL, undantag från bestämmelser i byggnadsordningen eller undantag gällande förbund och andra begränsningar som utfärdats i en plan kan beviljas genom ett godkänt undantagslov enligt MBL 171§.

Utanför detaljplanerade områden förutsätter byggandet utan konstaterad byggrätt ett godkänt beslut i avgörande av planeringsbehov enligt MBL 137§.

Godkända undantagslov och beslut i avgörande om planeringsbehov medger inte byggande utan ett efterföljande bygglov där beviljat undantagslov enligt MBL 171§ eller avgörande om planeringsbehov enligt MBL 137§ tas i beaktande.

Beviljade undantagslov enligt MBL 171§ och beviljat lov i avgörande om planeringsbehov enligt MBL 137 § gäller i 2 år från att lovet vinner laga kraft. Det efterföljande bygglovet bör sökas inom giltighetstiden för respektive föregående lov.

Undantagslov enligt MBL 171§ kan sökas för följande:

  • Byggplatsen ligger inom område där det råder byggförbud för utarbetande eller ändring av generalplan eller detaljplan (MBL 38 och 53 §),
  • De ansökta byggåtgärderna avviker från gällande regionplan, generalplan eller detaljplan (MBL 33, 43 och 58 §),
  • De ansökta byggåtgärderna avviker från kommunens byggnadsordning (MBL 14 §)
  • Byggplatsen ligger inom strandområde, där det inte finns detaljplan eller en sådan generalplan där det särskilt bestäms att generalplanen kan användas som grund för beviljande av bygglov (MBL 72 §).

Behov av planeringsbehov enligt MBL 137§ kan sökas för följande:

  • Byggplatsen är belägen på ett område där det för att tillgodose användningsbehovet är skäl att vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna friområden (området i behov av planering) (det som tidigare kallades tätbebyggelse) MBL 16 §.
  • Byggandet har betydande miljökonsekvenser.
  • Byggplatsen ingår i ett område som i kommunens byggnadsordning kräver planeringsbehov.