Huvudprojekterare och ansvariga arbetsledare

Huvudprojekterare

Den som inleder ett byggprojekt ska allra först skaffa en huvudprojekterare. Huvudprojekteraren kan vara arkitekt, byggnadsarkitekt, byggmästare, diplomingenjör eller byggnadsingenjör. Huruvida huvudprojekteraren är behörig eller inte avgörs av byggnadstillsynsmyndigheten; både projekterarens erfarenhet och utbildning inverkar på behörigheten.

Huvudprojekteraren sköter förhandlingar med myndigheter och ansökan om bygglov tillsammans med den som inleder byggprojektet.

Huvudprojekteraren ser till att byggplanerna bildar en helhet som uppfyller de krav som ställts på den. Dessutom svarar huvudprojekteraren bl.a. för att utgångsuppgifterna kontrolleras och att uppgifterna delges även de övriga planerarna. Huvudprojekteraren bör ha erfarenhet av och insikt över hur man samordnar planerna inom de olika områdena.

Huvudprojekteraren kan också vara byggnadsplanerare, någon specialplanerare eller ansvarig arbetsledare i projektet.

Ansvarig arbetsledare

Vid byggnadsarbete som kräver bygglov skall det finnas en person som är ansvarig för utförandet av arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna om byggande samt det beviljade tillståndet och god byggnadssed.

Byggnadsarbeten får inte inledas eller fortsättas, om projektet inte har en ansvarig arbetsledare som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten. Den ansvariga arbetsledaren kan vara en person som avlagt minst examen som byggmästare eller byggnadsingenjör.

Den ansvariga arbetsledaren beställer de syner som föreskrivs i bygglovet och närvarar vid synerna samt ser till att byggnadstillsynsmyndigheterna informeras om att byggandet påbörjats.