Åtgärdstillstånd

I stället för bygglov kan ett åtgärdstillstånd ansökas för byggande av sådana konstruktioner och anläggningar som inte betraktas som byggnader och för vilka avgörande i tillståndsärendet inte till alla delar kräver sådan styrning som annars behövs vid byggande. Åtgärdstillståndet är i kraft tre år. Tiden räknas från den dag då tillståndet vunnit laga kraft

Åtgärdstillstånd behövs:

för uppförande eller placering av sådana konstruktioner och anläggningar som inte betraktas som byggnader eller för ändring av en byggnads exteriör eller utrymmen som följer: 

 1. konstruktion; byggande av skyddstak, skjul, kiosker, toaletter, scener eller motsvarande konstruktioner eller byggande eller ändring av fastighetsvisa system för avloppsvatten 
 2. konstruktion för allmänheten;  inrättande eller byggande av en idrotts- eller samlingsplats, annat husvagnsområde eller motsvarande område än ett sådant som avses i lagen om friluftsliv (606/1973), läktare, samlingstält eller motsvarande, 
 3. rörlig anordning; stationär placering av husvagn, husbåt eller motsvarande för sådant bruk som inte avser sedvanlig friluftsverksamhet eller båtsport, 
 4. separat anordning; uppförande av master, pipor, cisterner, skidliftar, minnesmärken, större antenner, vindkraftverk och större belysningsstolpar eller motsvarande, 
 5. strandlinjeanordning; byggande av större kajer, broar eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen eller väsentligt påverkar den, kanaler, vågbrytare eller motsvarande, 
 6. förvarings- eller uppställningsområde; inrättande eller ordnande av ett avgränsat större område för förvaring eller parkering eller ett motsvarande område, 
 7. fasadåtgärd; ändring av en byggnads fasad, ändring av takformen, taktäckningsmaterial eller dess färgsättning, ändring av väggbeklädnadens material eller färgsättning, montering av en markis som påverkar gatubilden eller ändring av fönsterindelningen, 
 8. reklamåtgärd; uppsättning av andra konstruktioner, texter och bilder utomhus i reklamsyfte eller annat kommersiellt syfte än sådana som anges i 52 § i landsvägslagen (503/2005) eller täckande av fönster med reklam permanent eller för lång tid, 
 9. inhägnande; byggande av en avskiljande fast inhägnad eller en mur mot gatan i anslutning till den byggda miljön 
 10. stadsbildsarrangemang; andra arrangemang och ändringar som anmärkningsvärt och för en lång tid påverkar stads- eller miljöbilden, 
 11. lägenhetsarrangemang; sammanslagning eller delning av bostadslägenheter.

Tillstånd enligt 1 mom. 1–10 punkten behövs inte, om åtgärden baserar sig på en plan med rättsverkningar, en gatuplan eller en godkänd vägplan enligt landsvägslagen eller lagen om allmänna vägar (503/2005)(22.12.2005/1187)    

Ansökningshandlingar för åtgärdstillstånd

 • 1 ansökningsblankett
 • planer, 2 serier
 • utredning av ägoförhållanden och innehav
 • utredning om hörande av granne/grannar med anledning av ansökan, åtgärder som vidtas utanför byggnaden
 • kartutdrag från fastighetsregistret
 • kopia av detalj eller delgeneralplan

En noggrannare förteckning över åtgärder som kan utföras med åtgärdstillstånd i Korsholms kommun framgår av kommunens byggnadsordning.