Försäljning av byskolor

Korsholms kommun ordnade i november 2021 tre infotillfällen om försäljningen av skolfastigheter i Petsmo, Veikars och Kuni–Vassor. Kommunstyrelsen beslutade år 2019 att skolfastigheterna på dessa områden ska säljas och byggnadsnämnden beslutade om principerna för försäljningen år 2020.

I första hand bjuds skolorna ut till köpare som erbjuder verksamhet för byborna eller så att byns invånare får tillgång till delar av utrymmena. Inom utsatt tid inkom ett anbud på Veikars skola.

Principer för försäljningen av skolfastigheterna

  1. Fastighetsverket ordnar ett gemensamt tillfälle med byborna och sonderar om ett reellt lokalt intresse finns för att köpa och ta hand om byggnaden med kommunen som partiell hyresgäst vid behov. Svar ska ges inom 3 månader från infotillfället. Anbudet ska innehålla en verksamhetsplan gällande fastigheten.

    Vinnande anbud väljs på villkor att kommunens eventuella utrymmesbehov tillgodoses samt genom viktning pris 60 % och verksamhetsplan 40 % där särskilt värde läggs på att byns invånare får nytta av verksamheten och/eller får fortsatt tillgång till delar av utrymmena. Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta givna anbud.

  2. Om svaret är negativt erbjuds fastigheten till försäljning åt andra intressenter. Villkoren i punkt 1 tillämpas.

  3. Finns inget intresse för köp inom ett år från det att fastigheten bjöds ut till andra intressenter fattas beslut om att eventuell verksamhet ska flyttas till mera ändamålsenliga utrymmen samt att byggnaden ställs kall eller rivs.

Bekanta dig med skolfastigheterna

Material om fastigheterna finns på följande undersidor:

Petsmo skola

Kuni-Vassor skola

Veikars skola