DigiSmart i Korsholm – förskola och grundläggande undervisning

Kort om projektet och dess målsättning:

 • Säkerställa att alla elever får likvärdiga förutsättningar till digitala färdigheter.
 • Ge utökat stöd för implementeringen av den digitala lärstigen i kommunen
 • Fortbilda lärarna i begreppet och kompetenser inom Nylitteracitet- mediekompetens och programmering samt erbjuda dem stöd för att förverkliga den digitala lärstigen och hur de kan integrera dessa i sin undervisning.
 • Utarbeta en konkret plan för hur högstadiet kan fördela innehållet i lärstigen på olika ämnen.
 • Planering och genomföring av ny Digital Vernissagedag.
 • Uppdatera och införskaffa redskap och program till den digitala utlånings-pool vi skapade i lärmiljöprojektet MODIM med verktyg som behövs.
 • Upprätta en digiklinik och uppgöra en årsklocka samt manualer som stöder lärarna i deras digitala utveckling samt ordna fortbildande workshops.
 • Skapa goda förutsättningar för progression och god helhetssyn i fråga om stadieövergångarna.
 • Göra eleverna mera delaktiga i processen genom att engagera dem i producerandet av lärmaterial
 • Skapa en samarbetskultur och tillika en delakultur med resursbanker mellan de svensk- och finskspråkiga skolorna i kommunen.
 • Säkerhetsställa att en kontinuitet i arbetet finns efter projektets slut

Genomförande:
Anette Hjerpe koordinerar projektet. En projektgrupp bestående av högstadielärare tillsammans med koordinatorn planerar upplägget tillsammans med undervisningschef Linda Felixson. Genomförandet sköts i ett samarbete med lärare och koordinatorn.

Elevgrupper tillsätts för att producera lärmaterial – t.ex. fiktiva filmer, i anslutning till de teman som omfattas av Nylitteracitet. En självvärderingsenkät för eleverna utformas.

Projektet genomförs över språkgränserna och i samarbete med DigiSmart i Korsholm – småbarnspedagogik för att omfatta hela lärstigen. Möten med personal från olika stadier hålls för att säkerställa att planeringen av lärstigsinnehåll garanterar en progression för eleverna. Planering och genomförande av en Digital Vernissagedag gemensam för alla kommunens skolor och förskolor för att synliggöra arbetet i förskolor och skolor med mediekompetens och programmering som tema.

Workshops, pedagogiska caféer, fortbildningar och stöd i form av digiklinik ordnas som stöd för lärarna. En digital årsklocka skapas. En hemsida skapas för att kunna dela det material som skapas inom projektet. Samverkan, träffar och gemensamma fortbildningsdagar med samarbetsparter från tidigare digiprojekt genomförs för att delge varandra erfarenheter och kunskaper. Kunskaper som skolor och lärare erhållit i samband med Erasmus + projekten EARLY och VEGA sprids till alla skolor.

Digitala projektresultat och material från andra kommuner och aktörer som har skapats tas tillvara och sprids. Inköp av digitala verktyg såsom programmeringsverktyg, mjukvaruprogram för programmering och spelbaserad inlärning, VR-utrustning (Oculus Quest 2). Verktyg för filmande av fiktiva scenarion med eleverna. Dessa verktyg kommer att ingå i den utlåningspool som skapades i och med lärmiljöprojektet MODIM.