Samarbetet förskola-skola

Områdets förskola är placerad i skolans utrymmen. Förskolan arbetar enligt en egen läroplan. Lärare och förskolans personal samarbetar kring verksamhetens upplägg och innehåll.

Målen för samarbetet med förskolan är:

  • Att underlätta övergången från förskola till skolgång vid Norra Korsholms skola. 
  • Att skola och förskola verksamhetsmässigt närmar sig. 
  • Att det sker en fortlöpande kommunikation och kontakt mellan förskola och skola.

Verksamhetsformer

  • Planerings-/utvärderingsmöten mellan skolans rektor och förskolans föreståndare. 
  • Samarbetsmöten mellan skolans lärare och förskolans personal. 
  • Förskolornas personal besöker skolan. 
  • Vid behov handhar skolans speciallärare en del av specialundervisningen för förskolans barn. 
  • Vänelevsverksamheten inleds i maj mellan förskolans elever och eleverna i årskurs 5. 
  • Gemensamma tillställningar mellan förskolans elever och skolans elever. Vid teaterbesök och konserter eftersträvas samarbete. 
  • Under vårterminen ordnar skolan ett informationstillfälle för vårdnashavare med barn i förskolan.