Projekt och tema

LYFTET – ”STEPPA UPP”  –  2027
Skolans helhetsutvecklingstema i längre perspektiv där avsikten är att öka kvaliteten och kravnivån inom olika områden och ämnen. Genom interna diskussioner, kompetensutveckling, nationella och internationella erfarenheter och utbyte är syftet att skapa former och rutiner som stärker och stöder skolans utveckling som helhet och den enskilda elevens färdigheter och inlärning. ”Lyftet” är en central del av den beviljade ackrediteringen inom Erasmus+ och Nordplus.

Positiv pedagogik och positivt förhållningssätt
Samtliga klasser fortsätter arbetet med positiv pedagogik och elevers styrkor och leds av en arbetsgrupp inom skolan. Grunden för detta arbete utarbetades läsåret 2021-22. Lektionstid reserveras för genomförandet.

Haru
Skolnätverket Haru är förankrat i en humanistisk människosyn, positiv pedagogik, läroplanens mål för individens utveckling och de mångsidiga kompetenserna. Haru jobbar för ett tryggt bejakande skolklimat, välbefinnande och möjligheter att finna sin egen potential. Arbetet med värderingar, attityder och samsyn ökar välmåendet och stärker känslan av gemenskap. Nätverket upprätthålls av Svenska folkskolans vänner i samarbete med Moomin Characters.

Bravo
Skolan deltar i skolnätverket Bravo som vill uppnå ökat intresse för kunnande om och mångfald inom konst och kultur. Målet är att barnen ska få en god relation till konst och kultur i tidig ålder. Inom nätverket vill man stärka konstämnenas position i skolorna, interaktion mellan ämnen och öka skolornas intresse för samarbete med kulturaktörer.

Välmående och en trygg skol- och lärmiljö 
Verksamheten utgör en del av det förebyggande elevvårdsarbetet och bidrar till att forma en positiv och trygg skolmiljö. Under läsåret lyfts elevernas, lärarnas personalens och vårdnadshavarnas  välmående fram i verksamheten. Inom skolan finns en Wellnessgrupp som koordinerar arbetet utgående från skolans Wellnessplan.
Vänlighet i vardagen lyfter fram det viktiga är att använda ett sakligt språk, små vardagliga ord – förlåt, tack, god dag, ta ansvar för sig själv och andra, följa tidtabeller och hålla snyggt omkring sig.
I åk 4-6 ordnas elevrådsverksamhet. Matrådet består av elever från F-årskurs 6.
Trivselledarverksamhet ordnas tillsammans med elever i klasserna 4-6. Undervisningsmaterialet Kiva-skola, StegVis och Friends används i klasserna.
Vänklassverksamhet ordnas mellan skolans klasser. Alla klasser har en vänklass inom skolan.

Vänklasser i skolan 2023-24:
Årskurs 6 – 1
Årskurs 5 – 3
Årskurs 4 – 2

Alla klasser kan genomföra samarbete med förskolan beroende på aktuellt tema. Senastunder våren inleder årkurs 5 ett samarbete med förskolan som en del av övergången till skolan från förskolan.
Skolan ingår i det landsomfattande KIVA-skola. Avsikten är att på olika sätt jobba med frågor kring skoltrivsel och ett aktivt anti-mobbningsarbete. Tyngdpunkten i verksamheten sker i årskurs 1 och 4, övriga klasser deltar enligt behov. På våren deltar skolans alla elever i en utvärdering inom KIVA-skola.
Skolans elevvårdsplan och tidsklocka lyfter fram aktiviteter inom det förebyggande elevvårdsarbetet

NKS – läsning – Read to succeed
Alla klasser och årskurser arbetar med läsningen utgående från skolans strategi för läsning och utarbetats inom Erasmus+ samarbetet. Läsverkstad och läsrally ordnas inom specialundervisningen för lässvaga elever, i perioder med intensifierad lästräning. Lästräningen genomförs i samråd med vårdnadshavare. Lästräningen genomförs varje dag under en period på sex veckor. Läsverkstaden berör årskurserna 2-3 och Läsrallyt omfattar årskurserna 4-6 och perioden är 6 veckor. Läsförståelsen betonas mera i Läsrallyverksamheten.

Experimentlyftet
Ett utvecklingsarbete inom undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena med tyngdpunkt på experiment. En koordinerad experimentlinje mellan årskurserna 1-6 har utarbetats inom Erasmus+ arbetet i samarbete med en skola i Graz. Skolan har utvecklat ett eget experimentmaterial som finansierats av Svenska vetenskapskademien i Finland.

Digitala lärstigen
Tyngdpunkten i det pedagogiska utvecklingsarbetet fokuserar på google classroom, implementering av den digitala lärstigen, användningen av smartboards och skolans digitala utrustning inom robotik och programmering samt ibruktagande av Wilma för elever i årskurs 6. Arbetet leds av skolans digitutor.

Utveckling av samarbetet mellan förskola och åk 1.
Samarbetet fördjupas mellan förskola och årskurs 1. Det egna utvecklingsarbetet stöds av de det kommunala projektet med målet att utveckla samarbetet mellan förskola och skola inom kommunen som helhet. Förskolan ingår i skolans Erasmus+ ackreditering och temat sammanfaller väl med ackrediteringens avsikt.

Världsarvsambassadör
Skolan fungerar som officiellt utnämnd Världsarvsambassadör  (totalt finns 3 ambassadörer) av världssarvsdelegationen för vårt eget världsnaturarv i Kvarken. Olika aktiviteter ordnas under läsåret och en temaperiod arrangeras. Skolan marknadsför världsarvet inom det internationella samarbetet.
Skolan deltar i uppdrag som titeln medför enligt önskemål.

Företagsamhet – Snilleblixtverksamhet
Elevens förmåga att tänka kreativt och skapande stimuleras. Uppfinningsrikedomen och intresset för teknik och programmering aktiveras. Snilleblixtverksamheten ordnas under vårterminen. Legomaterialet Mindstorms utgör en grund för tänkande i företagsamhet och skapande i åk 6 under Snilleblixtdagarna. Eleverna i årskurs 5 programmerar spel för förskolan.
Företagsamhetsfostran i årskurs 6 lyfts fram i årskursen genom att man förbereder under hösten ett besök i Företagarbyn och tillbringar en dag i Företagarbyn samt inom undervisningen i samhällslära. Årskurs 5-6 ordnar aktiviteter i skolan som utvecklar elevens ekonomiska företagsamhet.

Hållbar utveckling – Hack the climat
Skolan deltar i kommunens projekt Hack the climat. Skolan är representerad med en lärare i styrgruppen för projektet.  Olika aktiviteter som främjar hållbar utveckling ordnas inom projektet under läsåret och under hållbarhetsveckan i september.
Inom skolan finns ett Klimatråd bland eleverna som leds av skolans utvecklingsgrupp. Dessa ordnar olika aktiviteter och planer som stöder arbetet inom hållbar utveckling.
Under läsåret inleds arbetet med att skapa en odlingsträdgård med placering vid Carpella samt en förbättrad sopsortering inom skolan.

Naturen i skolan
Under läsåret behandlas i alla klasser vikten av arbetssätt, utomhuspedagogik och teman som anknyter till natur och miljö.
Årskurs 4 deltar i Naturskolans verksamhet med fadderklasser i naturen.
Syftet med Naturskolan är att konkretisera läroplanen genom övningar, lek och upplevelser. Temat innebär fyra naturskoldagar. Temat under dagarna är: Höstens hörnstenar, Människan och miljön, Liv i luckan och Vårens livgivande värme.
Naturskolans lektioner delfinansieras tillsammans med Hem o skola föreningen.

Norra Korsholm i backspegeln
Den lokala historieboken som skrivits av Karperö hembygdskommitté i samarbete med skolan används i årskurserna 5-6.
När eleven genomfört och klarat uppgifterna i anslutning till boken tilldelas eleven ett ”Hembygdsdiplom”. Inom temat Korsholm, 675 år lyfts detta fram.