Projekt och tema

Portfolio – elevens självvärdering

Eleverna uppgör målsättningar för sitt skolarbete samt för sin sociala situation i skolan/klassen. Valda dokument sparas i en portfolio så att eleven har möjlighet att följa med sin utveckling under skoltiden. I samarbete med prov i de högre årskurserna gör eleven en självvärdering över sitt arbete.

Trygg kompis – vänklassverksamhet

I de lägre årskurserna genomförs en samtalsform som förebygger och reder ut konfliktsituationer bland eleverna, s.k. kompissamtal. I åk 4-6 ordnas elevrådsverksamhet. Inom temat genomförs vänklassverksamhet mellan olika klasser i skolan. Kamratstödjarverksamhet ordnas tillsammans med elever i klasserna 4-6. Undervisningsmaterialet Kiva-skola, StegVis och Friends används i klasserna. Vänklassverksamhet ordnas mellan skolans klasser. Alla klasser har en vänklass inom skolan. Verksamheten utgör en del av det förebyggande elevvårdsarbetet och skall bidra till att forma en positiv och trygg skolmiljö.

Vänklasser:

Årskurs 6 – 1

Årskurs 2a – 2b – 2c

Årskurs 4a – 4b

Årskurs 3a – 3b – 3c

Årskurs 5a – 5b

Alla klasser kan genomföra samarbete med förskolan beroende på aktuellt tema.

Vänlighet i vardagen

Vänlighet i vardagen lyfter fram det viktiga att använda ett sakligt språk, små vardagliga ord – förlåt, tack, god dag, ta ansvar för sig själv och andra, följa tidtabeller och hålla snyggt omkring sig. De vuxna föregår med gott exempel.

IT-ABC

I skriv- och läsinlärningen på årskurserna 1-2 används datorerna som ett komplement. Under läsåret berör temat också de övriga klasserna i skolan.

Digilär

Ett projekt där Ipads och surfplattors pedagogiska möjligheter undersöks och utvecklas.

NKS – reading for success / Läsverkstad – Läsrally

Inom specialundervisningen kan lässvaga elever, på vårdnadshavarnas begäran, få perioder med intensifierad lästräning. Lästräningen genomförs varje dag under en period på sex veckor. Läsverkstaden berör årskurserna 2-3 och Läsrallyt omfattar årskurserna 4-6 och perioden är 6 veckor. Läsförståelsen betonas i Läsrallyverksamheten.

Läsning

Alla klasser och årskurser har en strategi för sitt arbete med läsning och större läsprojekt genomförs med hela skolan.

Företagsamhet – Snilleblixt

Elevens förmåga att tänka kreativt och skapande stimuleras. Uppfinningsrikedomen och intresset för teknik aktiveras. Snilleblixtverksamheten ordnas under vårterminen. Legomaterialet Mindstorm utgör en grund för tänkande i företagsamhet och skapande i åk 6 under snilleblixtdagarna.

Företagsamhetsfostran i årskurs 6 lyfts fram i årskursen genom att man förbereder under hösten ett besök i Företagarbyn där man tillbringar en dag.

Naturen i skolan

Under läsåret behandlas i alla klasser vikten av arbetssätt, utomhuspedagogik och teman som anknyter till natur och miljö. Årskurs 4 deltar i Naturskolans verksamhet med fadderklasser i naturen. Syftet med Naturskolan är att konkretisera läroplanen genom övningar, lek och upplevelser. Temat innebär fyra naturskoldagar. Temat under dagarna är: Höstens hörnstenar, Människan och miljön, Liv i luckan och Vårens livgivande värme.

KiVa Skola

Skolan ingår i det landsomfattande KiVa-skola. Avsikten är att på olika sätt jobba med frågor kring skoltrivsel och ett aktivt anti-mobbningsarbete. Tyngdpunkten av projektet sker i årskurs 1 och 4. På våren deltar skolans alla elever i en utvärdering inom projektet.

Norra Korsholm i backspegeln – vår lokalhistoria

Den lokala historieboken som skrivits av Karperö hembygdskommitté i samarbete med skolan används i årskurs 6. När eleven genomfört och klarat uppgifterna i anslutning till boken tilldelas eleven ett ”Hembygdsdiplom”. 

Musikkarusell

I samarbete med Korsholms musikinstitut genomförs ett projekt i musik på årskurs 2. Eleverna erhåller musikundervisning av institutets lärare i mindre grupper. I undervisningen får eleverna lära sig spela på tre olika brassinstrument.

Övriga mindre temaområden/temadagar

Miljöperiod

En miljöperiod genomförs under hösten. En hållbar utveckling behandlas utgående från skolans egen läroplan i miljöfostran.

Julstök

Denna temadag ordnas i november/december. Olika former av julpyssel, ringlekar osv genomförs i åldersblandade grupper.

Trafiksäkerhet

Temat behandlas i augusti och maj. Trafikfostran genomgås och gäster deltar i mån av möjlighet (polis, trafikskydd).

Redskapsperioder

Redskapsperioden inom skolans gymnastik genomförs i alla klasser under två veckor i oktober och april.

Svenska dagen och självständighetsdagen uppmärksammas

Högtidsdagarna uppmärksammas med sånger, dikter och elevuppträdanden.

Kulturfondens projekt

I samarbete med kulturfonden ordnas aktiviteter inom dans, foto och skapande verksamhet. I mån av ekonomiska möjligheter och erbjudanden deltar skolan i teaterföreställningar och konserter.