Hemskog 2, Böle

Skede: Kommunfullmäktige godkände detaljplanen 7.2.2022 § 6. Ett besvär har inlämnas mot planen till Vasa förvaltningsdomstol och därmed har planen inte ännu trätt ikraft. Besvärsprocessen tar ca 2 år.

Inga förhandsreservationer av tomter tas emot.

Ett justerat förslag till plan har varit framlagt 26.10–8.11.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBF 32 §).

Planförslag var framlagt: 10.8–8.9.2021 (MBF 27 § ).

Ett program för deltagande och bedömning samt ett planutkast var framlagda 8.6–7.7.2020 (MBL 63 §, MBF 30 §).