Ändring av detaljplan i kvarter 24 och del av kvarter 12 i Kvevlax

Skede: Två alternativa utkast till plan var framlagda 6.5–4.6.2021 (MBF 30 §).

Program för deltagande och bedömning var framlagt 8.5–6.6.2018 (MBL 63§)