Aktiviteter

Det finns ett stort utbud av aktiviteter för pensionärer i Korsholm. Föreningar, församlingar och Vuxeninstitutet har en mångsidig verksamhet.

Seniorpunkten är kommunens träffpunkt för seniorer och här samlas många grupper varje vecka. Större evenemang ordnas regelbundet i husets festsal. Dagcenterverksamhet ordnas i samarbete med hemservice både vid Seniorpunkten och i kommundelarna.

Övriga aktörer

Folkhälsan

Folkhälsan har en omfattande verksamhet i Korsholm. För äldre ordnas bl.a. Café 70+ i Smedsby, Karperö, Veikars och Helsingby. Stavgångsgrupper finns i många byar och mogendans ordnas en gång i månaden vid Seniorpunkten. Folkhälsan har även anhörigcafé för närståendevårdare i samarbete med kommunen.

Folkhälsan i Korsholm

Pensionärsföreningarna

I kommunen finns två pensionärsföreningar Korsholms pensionärsförening och Kvevlaxnejdens pensionärsklubb, som bägge har stor och mångsidig verksamhet.

Pensionärsföreningarna ordnar bl.a. månadsträffar, sommarträffar, resor både inom landet och utomlands, pensionärskryssningar, teaterbesök och olika kortspelskvällar, tematräffar och motionsdagar. Pensionärsföreningarna samarbetar med Vuxeninstitutet, Seniorpunkten, Folkhälsan, församlingarna, m.fl. 

Församlingarna

Församlingarna i Korsholm har många aktiviteter för pensionärer. Till gudstjänsterna ordnas ibland kyrktaxi. Församlingarna har pensionärssamlingar och olika grupper såsom syföreningar, karagrupper och pensionärskörer. Prästerna och diakonerna håller andakter vid pensionärshemmen och kommunens boenden och diakoniarbetarna gör också hembesök.

Korsholms svenska församling
Replot församling
Kvevlax församling
Solf församling
Korsholms finska församling